image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนกานต์ สวนกัน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยาให้เป็นเป็นบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2566 "สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี"


วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 194