สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมการบำรุงรักษาสถานที่และบูชาพระวิษณุให้แก่นิสิต เพื่อฝึกตนให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

image

 

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร. สุรพล ดำรงกิตติกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมการบำรุงรักษาสถานที่และบูชาพระวิษณุ ภายใต้รายวิชากฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับวิศวกรไฟฟ้าให้แก่นิสิตภายในสาขา โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่บริเวณลานจอดรถคณะ รอบตึกคณะ ลานเกียร์ และลานพระวิษณุกรรม เพื่อพัฒนาตัวบุคคลให้มีความเป็นผู้ให้ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน และเพื่อฝึกตนให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ


วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 169