วิศวกรรมศาสตร์ มพ. เจ้าภาพกิจกรรมสภากาแฟสัญจร เปิดบ้านต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหาร

image

ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชมคณะ เพื่อพบปะพูดคุย ติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และหารือแนวทางในการบริหารงานร่วมกัน ภายใต้กิจกรรม “สภากาแฟสัญจร” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะฯ และบุคลากร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมคณะ EN1104 โดยทางคณะผู้บริหารได้นำเสนอการดำเนินงานภายในคณะ ดังนี้

การสอนหลักสูตร Non-degree 3

การพัฒนาหลักสูตร Short Course

➞ ความสำเร็จจากการสร้างโปรแกรม ezyDuct V 0 เป็นโปรแกรมออกแบบและคำนวณการสูญเสียแรงดันในระบบท่อลมที่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งระบบท่อลมเย็น ท่อดูดอากาศทิ้ง ดูดลมในงานอุตสาหกรรม

➞ การทำวิจัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

➞ CO-Working Space

➞ ลานกิจกรรม

ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมที่จะส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน การทำงาน รวมถึงการทำกิจกรรมอย่างเต็มที่ให้กับนิสิตและบุคลากร ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่ออุตสาหกรรมและชุมชน


วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 174