คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2566

image

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 6/2566 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมครั้งนี้จัดในรูปแบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ EN1104 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

✅ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒0 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

✅ รายงานความก้าวหน้าและยอดคงเหลือการใช้งบประมาณรายจ่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

✅ รายงานบัญชีกองทุนเพื่อนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๖

✅ ขอรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖(Super KPI)

✅ ขอแจ้งเปิดรับข้อเสนอโครงการ Fundamental Fund (FF) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

✅ ขอแจ้งเรื่องการดำเนินงานด้าน "ธัชวิทย์"

✅ พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

✅ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราการให้บริการของศูนย์ของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ และ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้ของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖

✅ ขออนุมัติประกาศการรับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการทำโครงงานทางวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑)

✅ ขออนุมัติแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โครงการพิเศษ

ทั้งนี้คณะกรรมการฯร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยพิจารณาวาระในแต่เรื่องและหาแนวปฏิบัติร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินงานภายในคณะให้บรรลุตามเป้าหมาย และมุ้งหน้าพัฒนาคณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

 


วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 154