สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มพ. เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA ประจำปีการศึกษา 2566

image

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA V 4.0 ในระดับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ EN1104 เพื่อให้การดำเนินการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN QA)


วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 166