คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดโครงการบรรยายพิเศษสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการบรรยายพิเศษสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ นำโดย รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก Professor Timothy E. O'Brien, Ph.D. จาก Loyola University Chicago มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการบรรยายพิเศษครั้งนี้ ซึ่งมีคณาจารย์คณะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 4 - 5 และ 18 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมคณะ EN1104 ภายใต้หัวข้อ ดังนี้

     - Technical and Scientific Writing

     - Publishing in High-Impact Journals

     - Research Trends and Funding in 2023

ทั้งนี้ ได้เพิ่มทักษะด้านการเขียนทางเทคนิคและวิทยาศาสตร์ การตีพิมพ์ในวารสารที่มีผลกระทบสูง ได้ทราบแนวโน้มการวิจัยและเงินทุนในปี 2566 เพื่อสนับสนุนคณาจารย์ให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ


วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 157