สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA ประจำปีการศึกษา 2566  

image

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA V 4.0 ในระดับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ EN1104 เพื่อให้การดำเนินการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN QA)


วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 191