คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ ในการทำวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาเย็น

image

 

ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการทำวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาเย็น นำโดย รองศาสตรจารย์ ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ โปธิและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงดี แสนรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวะวิศวกรรมพลาสมา(Plasma Bioengineering Unit) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สืบแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ บุญชัยศรี และดร.กันตา แสงวิจิตร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมด้วย ณ ห้อง EN2304 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 175