สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มพ. เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA ประจำปีการศึกษา 2566  

image

ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2566 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA V 4.0 ในระดับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ EN1204 เพื่อให้การดำเนินการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN QA)


วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 160