สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA ประจำปีการศึกษา 2566  

image

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA V 4.0 ในระดับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 21 และ 24 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง EN3304 เพื่อให้การดำเนินการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN QA)


วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 164