สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มพ. เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA ประจำปีการศึกษา 2566  

image

ในระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA V 4.0 ในระดับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ EN1104 เพื่อให้การดำเนินการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN QA)


วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 159