ENG BMI Challenge 2023

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร Good Health Well Being : BMI Challenge ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2566 - สิงหาคม 2566 โดยมีผู้บริหารให้การสนับสนุนและเล็งเห็นความสำคัญในด้านสุขภาพของบุคลากรคณะ โดยได้รับการตอบรับการเข้าร่วมจากบุคลากรคณะเป็นอย่างดี ซึ่งภายในโครงการมีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ Virtual Run, Street Football 3 on 3 และ Badminton League เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีและแข็งแรง รวมถึงลดความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต


วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 180