คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566

image

ในระหว่างวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะ จัดโครงการสัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 โดยเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติต่อการปรับปรุงการทำงาน เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำงาน และแนวทางการทำความเข้าใจ EdPex เบื้องต้น เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย แนวทางในการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2566 – 2570  อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคลากรภายในคณะและการมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม


วันที่ 4 สิงหาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 173