วิศวกรรมอุตสาหการ มพ. ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร

image

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) จากสภาวิศวกร โดยภายในหลักสูตรมีเนื้อหาของรายวิชาที่ครบถ้วน ทั้งความรู้วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Basic Science) ความรู้วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม (Basic Engineering) และความรู้วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม (Specific Engineering) รวมถึงมีคณาจารย์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และมีการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างครบถ้วน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เข้าศึกษาตามหลักสูตรปีการศึกษา 2565 – 2569 ต่อไป


วันที่ 8 สิงหาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 210