คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดประชุมการตั้งงบประมาณและโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมการตั้งงบประมาณและโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมคณะ EN1104 เพื่อชี้แจงขั้นตอนการตั้งโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระบบบริหารงานมหาวิทยาลัยพะเยา (e budget) และกำหนดทิศทางการใช้งบประมาณของส่วนงานภายในคณะให้ไปในแนวทางเดียวกัน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และเตรียมดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 ต่อไป


วันที่ 8 สิงหาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 173