ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมเครื่องกัดอัตโนมัติระดับต้น (รุ่นที่ 1)

image

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมเครื่องกัดอัตโนมัติระดับต้น (รุ่นที่ 1) ในระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีอัตโนมัติ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการมีการบรรยายเกี่ยวกับการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องกัดอัตโนมัติ การเลือกใช้เครื่องมือกัด การเขียนโปรแกรมเครื่องกัดอัตโนมัติ รวมถึงมีการฝึกและสอบปฏิบัติการกัดชิ้นงานด้วยเครื่องกัดอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต โดยวิทยากร นายปิยะพงษ์ ยารวง และ นายอนุกูล สุริยะไชย ตำแหน่ง ครู ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม (RACE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ติดต่อ 0 5446 6666 ต่อ 3389


วันที่ 10 สิงหาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 238