คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการผลิต เพื่อรองรับการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

image

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอราวิล ถาวร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยครูและนิสิต ดำเนินการจัด “กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการผลิตเพื่อรองรับการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อความยั่งยืน ณ ห้องประชุมวอเตอร์ไซด์ โรงแรม เอ็มทูโฮเทล วอเตอร์ไซด์ จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐวุฒิ ปวงโพธิ นักวิชาการมาตรฐาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่ ผู้ประกอบการในจังหวัดพะเยา ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการตามยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้เล็งเห็นความสำคัญ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับรองมาตรฐานดังกล่าวในอนาคตต่อไป


วันที่ 10 สิงหาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 174