ATTC  จับมือ รฟท. ลงนาม MOU ร่วมกัน สร้างเครือข่ายทางความร่วมมือ

image

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และขนส่ง(ATTC) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อมรเดชาพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุริมพัฒน์ สัทธรรมนุวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมประชุมหารือทางวิชาการร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อหารือก่อนทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เรื่อง "การพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางและโลจิสติกส์ รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และโลจิสติกส์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย" สำหรับการผลิตและพัฒนาบุคลากร การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย


วันที่ 10 สิงหาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 190