คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2566

image

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. ครั้งที่ 7/2566 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมครั้งนี้จัดในรูปแบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ EN1104 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 และครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าและยอดคงเหลือการใช้งบประมาณรายจ่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

3. รายงานบัญชีกองทุนเพื่อนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2566

4. พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันพุธที่

12 เมษายน พ.ศ. 2566

5. พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 25666. พิจารณารับรองรายงานการประชุมเวียน การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566

6. พิจารณารับรองรายงานการประชุมเวียน การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566

7. ขอความเห็นชอบปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566

8. ขอความเห็นชอบบุคลากรงานปฏิบัติการช่วยสอนในรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

9. ขออนุมัติทุนผู้ช่วยสอนแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากงบประมาณรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2566

10. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราการให้บริการสำหรับงานทดสอบระบบรางของศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2566

11. กิจกรรมผู้บริหารสัญจรและการประชุมสามัญประจำปี


วันที่ 24 สิงหาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 161