ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม ร่วมหารือทางด้านวิชาการและวิจัย ณ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

image

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.อภิชาต บัวกล้า รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ, ผศ.ดร.เอราวิล ถาวร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, ดร.วาสนา นากุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ, ดร.อนุจิตร ภูมิพันธ์ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม และคณาจารย์ ลงพื้นที่หารือความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ด้านความต้องการบัณฑิตทางวิศวกรรม สหกิจศึกษา งานวิจัยในภาคอุตสาหกรรม ณ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำพูน


ทั้งนี้ได้ร่วมหารือการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) “การจัดการการผลิตอย่างยั่งยืนสู่การเป็น Smart Manufacturing” เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของกำลังคน ประกอบด้วยสมรรถภาพ (Competence) หรือสมรรถนะ (Competency) โดยการเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้ตรงกับงาน (Re-Skills) การพัฒนาทักษะเดิมเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการทำงาน (Up-Skills) และการพัฒนาทักษะความรู้ใหม่ เพื่อรองรับอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป (New Skills) ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตามโลกเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตและกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย


วันที่ 29 สิงหาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 199