คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับโครงการรับนักศึกษา เพื่อพัฒนาให้เป็นนักออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (IC Designer)

image

 

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับโครงการรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาให้เป็นนักออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (IC Designer) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกานต์ สวนกัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเข้าร่วม ซึ่งในการบรรยายพิเศษครั้งนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนบริษัท นิชชินโบ ไมโคร ดีไวซส์ (ประเทศไทย) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ภายใต้หัวข้อ “อาชีพนักออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทำงานอย่างไร” พร้อมตอบข้อซักถาม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้ารับการฝึกงานให้กับนิสิตภายในคณะ ณ ห้องสัมมนาคณะฯ EN4406


วันที่ 29 สิงหาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 138