คณะวิศวฯ และคณะ ICT ม.พะเยา มุ่งพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่และสหกิจศึกษา เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีทักษะ และสมรรถนะสูงสู่ตลาดแรงงาน

image

ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อวางแผน และกำหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และสหกิจศึกษา  เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีทักษะและสมรรถนะสูงตรงตามความต้องการของตลาด นอกจากนั้นยังได้หารือ แลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงาน และการสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะ ณ ห้องประชุมคณะ EN1104


วันที่ 29 สิงหาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 131