คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับ นิสิตผู้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 25

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับ 
นิสิตผู้รับทุน
• นายอนุพงศ์ คำปลอด
• นายชัยณรงค์ ทรงศิริวงศ์
และอาจารย์ที่ปรึกษา
• รองศาสตรจารย์ ดร. ธนกร ชมภูรัตน์
• ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สุริยาวุธ ประอ้าย
ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับการสนับสนุนทุน
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 25 
ประจำปีงบประมาณ 2566 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 215