สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Engineer Workshop Shirt

image

วันที่ 27 สิงหาคม 2566 สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.รัชนีวรรณ อังกุรบุตร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต จัดกิจกรรมมอบเสื้อปฏิบัติการ Engineer Workshop Shirt  ณ ห้อง UB 003 อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) เพื่อสร้างเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจในเสื้อปฏิบัติการให้กับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ และให้นิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท หน้าที่ รวมถึงความรับผิดชอบของการเป็นวิศวกรในอนาคต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Engineer Workshop Shirt ประจำปีการศึกษา 2566 มีนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ทุกหลักสูตร เข้าร่วมจำนวน 300 คน การมอบเสื้อปฏิบัติการ Engineer Workshop Shirt เป็นกิจกรรมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ปฏิบัติสืบเนื่องมาทุกปี นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกคนจะได้รับเสื้อปฏิบัติการ Engineer Workshop Shirt เพื่อใช้สวมใส่ในวิชาเรียนปฏิบัติการ โดยสัญลักษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีอัตลักษณ์เหมือนศิลาจารึกกลีบดอกบัว คือ หมุดหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพะเยา ที่รวมสรรพวิทยาและเป็นแกนกลางขับเคลื่อนคณะวิศวกรรมศาสตร์ผ่านฟันเฟืองสีเลือดหมู 19 ซี่ โดยมุ่งเน้นการกระจายความรู้จากมหาวิทยาลัยพะเยา (ฟันเฟืองสีม่วง) ไปสู่ชุมชน (ฟันเฟืองสีเทา) เพื่อผลิตพลังของอนาคตสำหรับผู้คนและสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน กิจกรรมในครั้งนี้นิสิตได้ร่วมชมการแสดงผู้นำเชียร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีบูชาพระวิษณุ พิธีตอกเกียร์รุ่น Gear XIV และการแจ้งกฎระเบียบการใส่เสื้อปฏิบัติการโดยรุ่นพี่ชั้น 3-4


วันที่ 29 สิงหาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 194