คณะกรรมการประกวดพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) เข้าตรวจประเมิน ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนภายใต้แนวคิด BCG Model

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอราวิล ถาวร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวปิยะฉัตร คำวัง นางสาวกายรวี ฟูแสง และนายอนุกูล สุริยะไชย ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการกองบริหารงานวิจัยในการตรวจเยี่ยม (Site Visit) การประกวดรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านโป่งเกลือ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

 

ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนภายใต้แนวคิด BCG Model ดำเนินการโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านโป่งเกลือ ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ได้นำหลัก BCG Model ประยุกต์ร่วมกับเทคนิคทางวิศวกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับวิสาหกิจชุมชน ซึ่งประสบความสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัด สามารถนำหลัก BCG Model มาใช้ดำเนิน เพื่อให้ชุมชนสามารถเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่ชุมชนหรือบุคคลอื่นที่สนใจต่อไป ถือได้ว่าเป็นการยกระดับทักษะความสามารถ (Up-Re-New Skill) ของกลุ่มวิสาหกิจและแม่บ้าน

 

นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เป็น “ห้องเรียนชุมชน” เปิดให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้ามาเยี่ยมชม เรียนรู้ผ่านกระบวนรายวิชาต่างๆ ทำให้เกิดองค์ความรู้ของการเป็นผู้ประกอบการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในอนาคตได้ ซึ่งที่ผ่านมามีจำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม มากกว่า 800 คน และศูนย์การเรียนรู้นี้ยังเป็น “ห้องปฏิบัติการชุมชน” โดยให้นักวิจัยได้ใช้เป็นสถานที่ทำวิจัยต่างๆ เช่น การคิดค้นผลิตภัณฑ์ ทดลองผลิตภัณฑ์ และการวิจัยตลาด เป็นต้น


วันที่ 7 กันยายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 209