คณะกรรมการประกวดพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) เข้าตรวจประเมิน ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งหลวง

image

ศาสตราจารย์ ดร.เอราวิล ถาวร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ดร.ทรงพล ผัดวงศ์, นายอนุกูล สุริยะไชย และนายปิยะพงษ์ ยารวง ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ ผู้ช่วยอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองบริหารงานวิจัยในการตรวจเยี่ยม (Site Visit) การประกวดรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งหลวง บ้านทุ่งหลวง ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งหลวง ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปมาเยี่ยมชมและเรียนรู้ผ่านกระบวนรายวิชาต่างๆ ทำให้เกิดองค์ความรู้ของการเป็นกลุ่มเกษตรกร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในอนาคตได้ และยังเปิดกว้างให้นิสิตเข้ามาทำรายงาน และโครงงานเพื่อจบการศึกษา นับว่าแหล่งเรียนรู้นี้ได้ให้การสนับสนุนด้านการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี สำหรับด้านการวิจัยแหล่งเรียนรู้นี้เปรียบเสมือนห้องปฏิบัติการชุมชน โดยนักวิจัยได้ใช้เป็นสถานที่ทดลองกระบวนการผลิต เช่น การออกแบบการทดลองการหาปัจจัยที่เหมาะสมต่อการใช้เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว การพัฒนาระบบอบแห้งสำหรับข้าวเปลือก เป็นต้น โดยแหล่งเรียนรู้นี้เป็นศูนย์กลางระหว่างนักวิจัยและกลุ่มเป้าหมายได้มาทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงสามารถช่วยนักวิจัยในการวิเคราะห์การตลาดและผลิตภัณฑ์


วันที่ 7 กันยายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 221