คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการ "UP Identity festival #3 : Soft Power for Community Empowerment"

image

         เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ดร.รัชนีวรรณ อังกุรบุตร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย นางสาวกันติชา ราชคม และนายกานตพงศ์ สุวรรณพจน์ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ประจำปี 2566 "UP Identity festival #3 : Soft Power for Community Empowerment" ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ เผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม และประสบการณ์ (Sharing of Knowledge) และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาในการใช้พลังเชิงสร้างสรรค์สู่การเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้กับนิสิตนักศึกษา

         โดยภายในโครงการมีกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาด้าน Soft Power to Mental Health “การใช้พลังเชิงสร้างสรรค์สู่การเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี” และมีการจัดเวทีเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาก เรื่อง “Soft Power to Mental Health” ทั้งจากสถาบันเครือข่าย ทปอ. (ภาคเหนือตอนบน) เครือข่ายกิจการนิสิต ที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายสานสัมพันธ์ไทย-ลาว พร้อมเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมนำเสนอผลงานด้านกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา (สุนทรียภาพ บุคลิกภาพ สุขภาพ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

ประเภทที่ 1 ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต

         โครงการ Run For Fuang โดย สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

         โครงการ วิศวะ On The Rock โดย ชมรมดนตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ประเภทที่ 3 ด้านการพัฒนาระบบการดูแลนิสิตด้านสุขภาพจิต

         โครงการ ตามรอยห้องพบจารย์  โดย นางสาวกันติชา ราชคม และนายกานตพงศ์ สุววรณพจน์

ประเภทที่ 4 ด้านการพัฒนานวัตกรรมการจัดสวัสดิการและบริการนิสิต

         โครงการ วิศวะ อเนกประสงค์เพื่อนิสิต  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ

        ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจำนวน 2 รางวัล ได้แก่ (1) โครงการ Run For Fuang  (2) โครงการ วิศวะ อเนกประสงค์เพื่อนิสิต และได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล คือ โครงการ ตามรอยห้องพบจารย์


วันที่ 11 กันยายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 173