คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2023

image

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต บัวกล้า รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอราวิล ถาวร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม ดร.ทรงพล ผัดวงศ์ และนางสาวกายรวี ฟูแสง เข้าร่วมกิจกรรม Pitching การประกวดรางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2023 ซึ่งกิจกรรมเป็นที่สอดรับยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน หนึ่งในตัวชี้วัดเป้าหมาย หรือ Super KPI ของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างพื้นที่การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย โดยกิจกรรมการประกวดรางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ให้ความสนใจและเข้าร่วมการประกวดจำนวน 15 พื้นที่การเรียนรู้ จาก 9 หน่วยงาน เป็นพื้นที่การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 4 พื้นที่ และพื้นที่ภายนอกมหาวิทยาลัย 11 พื้นที่ เกณฑ์การตัดสินที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือรูปแบบการบริหารจัดการ Learning Space และจุดเด่น/ผลกระทบ (Impact) ของ Learning Space

คณะวิศวกรรมศาตสร์ ได้ส่งผลงานพื้นที่การเรียนรู้เข้าร่วมการประกวด จำนวน 3 พื้นที่ และได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลระดับ Gold : ศูนย์พัฒนาทักษะทางวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต : พื้นที่ดำเนินการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช  

รางวัลระดับ Silver : ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนภายใต้แนวคิด BCG Model : พื้นที่ดำเนินการ บ้านโป่งเกลือ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอราวิล ถาวร

รางวัลระดับ Bronze : ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งหลวง บ้านทุ่งหลวง : พื้นที่ดำเนินการ ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดย ดร.ทรงพล ผัดวงศ์


วันที่ 11 กันยายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 189