คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม พะเยา MOU ร่วมกับ บริษัทแอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เพื่อบูรณาการด้านวิขาการ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงเข้าสู่ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม

image

เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2566  ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยา  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและการบริการวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)  โดย คุณวิรัช ปัณฑ์ศิริโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท โดย Mou ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพและสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานได้จริง ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม อันนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชาที่มีความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ชั้นนำด้านงานออกแบบทางอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เร็วขึ้น ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น ให้สอดคล้องกับวิชาชีพและความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ชั้นนำด้านงานออกแบบอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ซึ่งเป็นต้นแบบและแหล่งการเรียนรู้


วันที่ 12 กันยายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 146