ATTC มพ. เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการรองรับการขยายตัว ของชุมชนเมืองตามกฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคาร

image

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองตามกฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคาร

ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และขนส่ง (ATTC) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยอาจารย์ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุริมพัฒน์ สัทธรรมนุวงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ปณิธาน ประมูล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และ ดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน คณะประจำบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในจังหวัดพะเยา” และ “รถไฟทางคู่กับการพัฒนาเมือง” ร่วมกับ นายนรินทร์ กวางทอง (โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา) นายอดิศร เรือลม (นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ) นายธีระวัชร เกี๋ยงคำ (วิศวกรชำนาญการพิเศษ) และนายปัฐตพงษ์ บุญแก้ว (วิศวกรโครงการ ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้างการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และในวันที่ 7 กันยายน 2566 ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาเมือง กรณีศึกษา โครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ณ บริเวณจุดก่อสร้างอุโมงค์แม่กา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


วันที่ 13 กันยายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 186