หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล จัดกิจกรรม“การพัฒนาขีดความสามารถนิสิตในการทำงานเป็นทีม - เรียนอย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน สานสัมพันธ์พี่น้อง”

image

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล นำโดย ดร.รัชนีวรรณ  อังกุรบุตร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  คำสนาม ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดกิจกรรม “การพัฒนาขีดความสามารถนิสิตในการทำงานเป็นทีม - เรียนอย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน สานสัมพันธ์พี่น้อง” โดยมีนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปี 1 – 3 จำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตรู้จักคิดเป็น ทําเป็น  สื่อสารเป็น ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งเป็นการฝึกให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง และกล้าแสดงออก ทั้งนี้เป็นการทำกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มีการจัดการศึกษาเพื่อผลิตกําลังคนให้มีคุณลักษณะสมรรถนะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Community Change Agent) รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สำหรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล อันจะทำให้นิสิตมีความพร้อมสำหรับการทำงานในวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลเมื่อนิสิตสำเร็จการศึกษาต่อไป


วันที่ 13 กันยายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 210