คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2566

image

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. ครั้งที่ 8/2566 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมครั้งนี้จัดในรูปแบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ EN1104 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. ขอความเห็นชอบผลการขอรับการประเมินผลการสอนและเอกสารคำสอนของ ดร.วาสนา นากุ

2. ขอความเห็นซอบรายงานการประเมินผลการสอนของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรเทพ แซ่ล่อง

3. ขอความเห็นชอบในการส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรเทพ แซ่ล่อง

ทั้งนี้คณะกรรมการฯร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยพิจารณาวาระในแต่เรื่องและหาแนวปฏิบัติร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินงานภายในคณะให้บรรลุตามเป้าหมาย และมุ่งหน้าพัฒนาคณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป


วันที่ 14 กันยายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 171