สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มพ. ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร

image

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (งานไฟฟ้ากำลัง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) และ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (งานไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕)
จากสภาวิศวกร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เข้าศึกษาตามหลักสูตรปีการศึกษา 2565 – 2569

โดยภายในหลักสูตรมีเนื้อหาของรายวิชาครบถ้วน ทั้งความรู้วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Basic Science) ความรู้วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม (Basic Engineering) และความรู้วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม (Specific Engineering) รวมถึงมีคณาจารย์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และมีการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเป็นประจำและต่อเนื่องทุกปี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563


วันที่ 14 กันยายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 188