วิศวกรรมไฟฟ้า มพ. จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพันหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก”

image

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พร้อมคณาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า และครูปฏิบัติการ ได้จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพันหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก” โดยมีนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 4 จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจโครงสร้างและหลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า มีทักษะการออกแบบหม้อแปลง และการพันหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก ให้นิสิตมีความพร้อมสำหรับการทำงานในวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า


วันที่ 15 กันยายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 179