วิศวกรรมโยธา มพ. จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องมือด้านวิศวกรรมโยธา”

image

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา พร้อมด้วยครูปฏิบัติการ ได้จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือด้านวิศวกรรมโยธา” โดยมีนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปี 4 จำนวน 70 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจเทคนิคการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือต่างๆ มีทักษะในการใช้เครื่องมือด้านวิศวกรรมโยธา มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีความละเอียดรอบคอบและปลอดภัย อีกทั้งมีความพร้อมสำหรับการทำงานในวิชาชีพวิศวกรรมโยธา


วันที่ 15 กันยายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 172