คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. เข้าร่วมสัมมนา “แนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับ NEC with BCG concept”

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤต เมฆสกุล และ อาจารย์อโณทัย กล้าการขาย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับ NEC with BCG concept” ขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC: Northern Economic Corridor) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา รวมถึงสถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาฝีมือแรงงาน รองรับการทำงานภาคเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การบริการและระบบโลจิสติกส์ ร่วมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถานประกอบกิจการแรงงาน และภาคการศึกษา ในระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย


วันที่ 18 กันยายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 161