คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียน อบจ. เชียงราย เข้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

image

เมื่อวันที่ 16 - 17 กันยายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.วาสนา นากุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จำนวน 54 คน เข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานเชิงปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์สำหรับนักเรียน ซี่งภายในกิจกรรมได้พานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องจักร และเครื่องมือปฏิบัติการของแต่ละสาขา ให้นักเรียนได้สัมผัสเทคโนโลยีใหม่ๆ ในห้องปฏิบัติการ โดยมีวิทยากรประจำทั้ง 4 สาขา ได้แก่

สาขาวิศกรรมเครื่องกล

▪️ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ คำสนาม

▪️ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์พล ฟักแก้ว

สาขาวิศกรรมโยธา

▪️ อาจารย์ ธนกฤต เทพอุโมงค์

▪️ อาจารย์ปรัชญา แสนแปง

▪️ อาจารย์สังสรรค์ วงศ์ไชยรัตน

▪️ ครูอังคนึง กาแสน

สาขาวิศกรรมไฟฟ้า

▪️ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกานต์ สวนกัน

▪️ ดร.บรรเทิง ยานะ

และสาขาวิศกรรมอุตสาหการ

▪️ อาจารย์อธิคม บุญซื่อ

▪️ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอราวิล ถาวร

▪️ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ วิทยาประภากร


วันที่ 18 กันยายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 193