ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งข้าวเปลือกประสิทธิภาพสูงเพื่อความยั่งยืนของชุมชน

image

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอราวิล ถาวร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค์, ดร.ทรงพล ผัดวงศ์, นายอนุกูล สุริยะไชย และนายปิยะพงษ์ ยารวง ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งข้าวเปลือกประสิทธิภาพสูงเพื่อความยั่งยืนของชุมชน ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านร่องย้าง ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้การอบแห้งข้าวเปลือกประสิทธิภาพสูงแก่ชุมชน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาระบบอบแห้งข้าวเปลือกประสิทธิภาพสูงสำหรับชุมชน ซึ่งเป็นนวัตกรรมสำหรับการยกระดับรายได้ของเกษตรกรในชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม (RACE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ติดต่อ 054 466 666 ต่อ 3389


วันที่ 2 ตุลาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 125