image

 

เมื่อวันที่ 4 - 8 กันยายน 2566 และ 11 - 15 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม (RACE) ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมเครื่องกัดอัตโนมัติระดับต้น รุ่นที่ 2 และ  รุ่นที่ 3 ณ แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีอัตโนมัติ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการปฎิบัติงานหรือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

หลักสูตรอบรมดังกล่าว มีการบรรยายเกี่ยวกับการใช้งาน การบำรุงรักษา การเลือกใช้เครื่องมือกัด การเขียนโปรแกรมเครื่องกัดอัตโนมัติ รวมถึงมีการฝึกและสอบปฏิบัติการกัดชิ้นงานด้วยเครื่องกัดอัตโนมัติ โดยมีนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 2 - 4 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมเครื่องกัดอัตโนมัติระดับต้น รุ่นที่ 2 จำนวน 16 คน และ รุ่นที่ 3 จำนวน 15 คน นอกจากนี้นิสิตผู้เข้าร่วมอบรมยังได้รับชั่วโมงสหกิจศึกษา จำนวน 15 ชั่วโมง โดยวิทยากร นายปิยะพงษ์ ยารวง, นายสมบัติ สุยะ และ นายอนุกูล สุริยะไชย

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องกัดอัตโนมัติหรือต้องการคำปรึกษาในด้านวิศวกรรม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม (RACE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ติดต่อ 0 5446 6666 ต่อ 3389 


วันที่ 5 ตุลาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 445