นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัย กับ Professor Dr. MD Hamidur Rahman จากประเทศบังกลาเทศ

image

เมื่อวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2566 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม (RACE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม “Share Knowledge About CFD Technology and Its Applications Among Researchers, Students, and Interested Parties” โดย Prof. Dr. MD Hamidur Rahman จาก Institute of Energy and Environment Islamic University of Technology ประเทศบังกลาเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ในการทำงานวิจัยระหว่างนักวิจัยในมหาวิทยาลัยพะเยา นักวิจัยจากต่างประเทศ และเครือข่ายเอกชน เพื่อแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี CFD และการประยุกต์ใช้ระหว่างนักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ รวมไปถึงการหารือการทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการในอนาคตจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชม ณ บริษัท Asia Eco Earth จำกัด จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจเตาเผาขยะที่จำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาเตาเผาระหว่างภาครัฐและเอกชน


วันที่ 30 ตุลาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 96