วิศวกรรมเครื่องกล มพ. จัดโครงการศึกษาดูงานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2566

image

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ คำสนาม, ดร.รัชนีวรรณ อังกุรบุตร์ และ ดร.ฝนทิพย์ จินันทุยา ได้ดำเนิน “โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2566” ในระหว่างวันที่ 17 – 22 ตุลาคม 2566 โดยมีนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 จำนวน 47 คน เข้าร่วมโครงการ ภายในโครงการได้จัดการอบรมและศึกษาดูงาน ณ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี, บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี และ บริษัท ดานิลี่ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมองค์ความรู้ให้แก่นิสิตในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ รวมถึงได้ทราบบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของวิศวกรเครื่องกลในสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพในสายงานวิศวกรรมเครื่องกลเมื่อสำเร็จการศึกษาต่อไป


วันที่ 30 ตุลาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 99