คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. ร่วมกับ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดเสวนาหลักสูตร Non-degree พัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

image

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ วิทยาประภากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมหารือ สำรวจความต้องการและความรู้พื้นฐานของผู้เรียนเพื่อกำหนดเนื้อหาและรูปแบบการเรียนให้เหมาะสมและครอบคลุมโครงงานของผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) หลักสูตร “การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากการประยุกต์ใช้ความรู้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น” ณ บริษัท มูราตะ อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด  จังหวัดลำพูน


โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา และบริษัท มูราตะ อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถด้านการผลิตและการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-curve) ภายใต้การพัฒนากำลังคนด้านหุ่นยนต์และอุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ เพื่อสอดคล้องกับความต้องการแรงงานทักษะขั้นสูงของประเทศไทย


วันที่ 30 ตุลาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 100