คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับรางวัล "โครงการ UP DMS Ranking Awards 2023"

image

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับรางวัลชมเชยในโครงการ UP DMS Ranking Awards 2023 ประเภทส่วนงาน โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในการมอบรางวัล ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้กระดาษ และสามารถประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร UP DMS ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


วันที่ 30 ตุลาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 81