คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Why and how to write “quality” manuscripts

image

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต บัวกล้า พร้อมด้วยคณาจารย์ภายในคณะ ได้จัดกิจกรรม Why and How to Write “Quality” Manuscripts ขึ้น ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ (EN 1104) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ Christian Hicks, Professor of Operations Management จาก Newcastle University Business School ประเทศอังกฤษ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยาย

โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เกิดการผลิตผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าทั้งในและนานาชาติต่อไป


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 39