วิศวะฯ มพ. ร่วมจัดกีฬากาวน์เกียร์เกี่ยวใจ ครั้งที่ 3 ส่งเสริมนิสิตมีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม

image

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 สโมสรนิสิตและนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการกีฬากาวน์เกียร์เกี่ยวใจ ครั้งที่ 3 ณ วัดบ้านโซ้ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม ภายในโครงการ ประกอบไปด้วยกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยคณะแพทยศาสตร์ ได้ตรวจสุขภาพเบื้องต้น คณะเภสัชศาสตร์ ร้านยาเคลื่อนที่ (จ่ายยาตามอาการเบื้องต้น) และคณะทันตแพทยศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพฟันให้แก่ชาวบ้านในชุมชนวัดบ้านโซ้
2. กิจกรรมโรงทาน โดยคณะสหเวชศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์
3. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 60