นิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าร่วมการประกวดโครงการวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1

image

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอราวิล ถาวร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, นายณัฐวิชญ์ สุรรัตน์, นางสาวธนิศร แพงโนนทอง และนางสาวธิดารัตน์ การดี นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นำเสนอโครงการในหัวข้อ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจท้องถิ่นด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการตามกรอบแนวคิดทฤษฎีโมเดลเศรษฐกิจ BCG กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนบ้านโป่งเกลือ จังหวัดพะเยา” ในการประกวดโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 จัดขึ้นโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กิจกรรมในครั้งนี้ส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญกับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ให้มีการประยุกต์ใช้เทคนิคของวิศวกรรมอุตสาหการแก้ไขปัญหากับงานจริง สร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้กับงานด้านสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ที่ให้เกิดประโยชน์อย่างแพร่หลาย


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 31