นิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 4 รางวัล การแข่งขันการประกวดคลิปวิดีโอสั้น TikTok ภายใต้หัวข้อ “UP PRODUCT มีดีกว่าที่คิด” โดยสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

image

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดให้มีการแข่งขันคลิปวิดีโอสั้น TikTok ภายใต้หัวข้อ “ UP PRODUCT มีดีกว่าที่คิด ” โดยนำเอาผลิตภัณฑ์ของ UP Inno Shop มาทำการสร้างสรรค์เป็นผลงานคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งเป็นการสนับสนุนให้นิสิตแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ในด้านการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ผ่านคลิปวีดีโอสั้นบนแพลตฟอร์ม TikTok

ทั้งนี้ นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนศักดิ์ พจนา เป็นที่ปรึกษาการแข่งขัน โดยประกาศผลและมอบรางวัลในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โดยสามารถคว้ารางวัลมาได้ 4 รางวัล คือ

★ รางวัลชนะเลิศ นางสาวทัชชุอร ตีบไธสง นิสิตชั้นปีที่ 2 วิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

★ รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวณิรัชพร วันดีสอน นิสิตชั้นปีที่ 2 วิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

★ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวดลรญา แทนรินทร์ นิสิตชั้นปีที่ 2 วิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท และ

★ รางวัลชมเชย นางสาวญาณิศา บำรุงลาน นิสิตชั้นปีที่ 2 วิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 45