กิจกรรมการอบรมการใช้งานเครื่องกลึงและกัดอัตโนมัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Lathe and Milling CNC

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ นำโดย ดร.ทรงวุฒิ ประกายวิเชียร ร่วมกับคณาจารย์และครูปฏิบัติการ ได้จัดกิจกรรมการอบรมการใช้งานเครื่องกลึงและกัดอัตโนมัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Lathe and Milling CNC) ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ (Shop IE) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ

โดยเครื่องกลึงและกัดอัตโนมัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงสำหรับใช้ในการผลิตชิ้นส่วนที่สำคัญของอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เช่น แม่พิมพ์โลหะ ชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน ส่วนประกอบเครื่องจักร เป็นต้น ดังนั้น สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้งานเครื่องจักรดังกล่าว จึงได้บรรจุให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของนิสิตชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา 264413 การปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ มากไปกว่านั้นในอนาคต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีแผนที่จะเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษาการใช้งานเครื่องจักรดังกล่าว ผ่านหลักสูตรการอบรมระยะสั้นเพื่อสร้างแรงงานที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ตอบสนองนโยบายของประเทศต่อไป


วันที่ 21 เมษายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 252