กิจกรรมผู้บริหารคณะสัญจร พบสำนักงานคณะฯ

image

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร เข้าพบบุคลากรสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อรับทราบปัญหาในการดำเนินงานของสำนักงานคณะ พร้อมรับข้อเสนอแนะ และความต้องการของสายสนับสนุน(ด้านการบริการ) เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนางานด้านการบริการ ในส่วนสำนักงานคณะให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป


วันที่ 21 เมษายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 135