การรีรหัสคืออะไร มีขั้นตอนอย่างไร?

อ่าน 240


การรีรหัส คือ การรับสมัครคัดเลือกนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ หรือนิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตกลับเข้าศึกษาใหม่ ในมหาวิทยาลัยพะเยา มีขั้นตอน ดังนี้

1. สมัครผ่านเว็บไซต์ www. admission.up.ac.th โดยพิมพ์ใบสมัคร และใบชำระค่าสมัคร
2. ยื่นเอกสารการสมัครที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา เพื่อตรวจสอบหลักฐานการสมัครและรับแบบตอบรับการเข้าศึกษา

นิสิตนำเอกสารการสมัครและแบบตอบรับการเข้าศึกษา ไปยื่น ณ คณะ/วิทยาลัยที่นิสิต ประสงค์จะเข้าศึกษา เพือให้คณะพิจารณาและส่งรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกไปยังงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา เพื่อประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธืเข้าศึกษา ต่อไป

Updated : September 20, 2023 05:50:19